Regulamin Serwisu robo-park.pl

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin korzystania z Serwisu robo-park.pl określa warunki świadczenia przez Usługodawcę Usługi Serwisu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), w tym zasady sprzedaży biletów elektronicznych, zakres odpowiedzialności Usługodawcy, oraz zasady postępowania reklamacyjnego i zwrotów.

2. Każdy kto korzysta z Serwisu powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza pełną akceptację treści niniejszego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.

§2. Definicje

1. Usługodawca – MIREY ROBOTICS SP. Z O. O. z siedzibą we Wrocławiu ul. Grabskiego 7a, 53-535 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000781628, REGON: 383090561, NIP: 701-09-19-518.

2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://robo-park.pl/

3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

4. Użytkownik –osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która korzysta z Usług Serwisu.

5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

6. Sprzedawca- MIREY ROBOTICS SP. Z O. O. z siedzibą we Wrocławiu ul. Grabskiego 7a, 53-535 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000781628, REGON: 383090561, NIP: 701-09-19-518.

7. Kupujący- osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawiera z Usługodawcą umowę sprzedaży Biletu elektronicznego za pomocą Serwisu.

8. Wystawa- wystawa robotów organizowana przez Usługodawcę w lokalizacjach i terminach określonych na stronie internetowej Sprzedawcy.

9. Bilet elektroniczny- elektronicznie wygenerowane potwierdzenie zawarcia umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na podstawie którego Użytkownik jest uprawniony do jednorazowego wstępu na Wystawę w terminie i w godzinach określonych na bilecie. Wydrukowany bilet elektroniczny lub okazany w kasie Wystawy bilet na urządzeniu mobilnym w wersji elektronicznej posiada kod QR i jest Biletem w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

§3. Warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu

1. Do korzystania z Usługi w Serwisie, niezbędne jest spełnienie następujących, minimalnych wymagań technicznych:

1.1. posiadanie komputera/laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,

1.2. posiadanie jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox. Google Chrome, Opera, Apple Safari- zaktualizowanej do najnowszej wersji,

1.3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,

1.4. posiadanie aktywnego numeru telefonu.

2. Dążąc do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych, w czasie których określone funkcjonalności Serwisu mogą być ograniczone albo niedostępne.

3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług, które wynikają z przyczyn od niego niezależnych, a są spowodowane działaniem siły wyższej, np. pożar, powódź, klęski żywiołowe.

§4. Rodzaje i zakres Usług świadczonych za pomocą Serwisu na rzecz Użytkowników oraz warunki korzystania z Serwisu przez Kupujących

1. Usługodawca nie pobiera opłat za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jako gość.

2. Skorzystanie z Wystawy jest odpłatne.

3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą każdorazowego rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

4. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą każdorazowego zakończenia korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

5. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu, Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.

6. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma dostęp do następujących Usług:

6.1. przeglądanie treści oraz zdjęć udostępnionych w Serwisie,

6.2. zakup Biletów elektronicznych na Wystawę,

6.3. rezerwacji wycieczki dla grupy.

7. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§5. Rodzaje biletów

1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Biletów elektronicznych:

a) Bilet ulgowy obowiązujący w dni powszednie- bilet, który uprawnia do wejścia na Wystawę osobę, która w dniu skorzystania z biletu nie ukończyła 13 roku życia (do 13 roku życia włącznie), w godzinach otwarcia Wystawy.

b) Bilet ulgowy obowiązujący w weekendy i święta- bilet, który uprawnia do wejścia na Wystawę osobę, która w dniu skorzystania z biletu nie ukończyła 14 roku życia, w godzinach otwarcia Wystawy.

c) Bilet normalny obowiązujący w dni powszednie- bilet, który uprawnia do wejścia na Wystawę osobę, która w dniu skorzystania z biletu ukończyła 14 rok życia, w godzinach otwarcia Wystawy.

d) Bilet normalny obowiązujący w weekendy i święta- bilet, który uprawnia do wejścia na Wystawę osobę, która w dniu skorzystania z biletu ukończyła 14 rok życia, w godzinach otwarcia Wystawy.

2. Dzieci, które w dniu skorzystania z Wystawy nie ukończyły 3 roku życia (do 3 roku życia włącznie) uprawnione są do bezpłatnego skorzystania z Wystawy wyłącznie w obecności osoby dorosłej. Zwolnienie z opłaty nie dotyczy osoby dorosłej.

3. Dwóch opiekunów zorganizowanej wycieczki dla grupy, którzy zarezerwowali wycieczkę dla min. 10 osób za pośrednictwem Serwisu, są uprawnieni do bezpłatnego skorzystania z Wystawy. Opiekunowie mogą skorzystać z bezpłatnego wstępu na wystawę wyłącznie w dniu, w którym pojawią się na Wystawie z grupą min. 10 osób.

4. Organizacja wycieczki zorganizowanej jest możliwa wyłącznie poprzez złożenie formularza dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy. Po złożeniu formularza z rezerwującym kontaktuje się manager Wystawy, który ustala szczegóły rezerwacji.

5. Zakup biletów przez grupy zorganizowane odbywa się w Kasie w miejscu wystawy, w dniu zarezerwowanym.

§6 Procedura zakupu Biletów elektronicznych

1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta w momencie kliknięcia w przycisk „KUP BILET” po przejściu następującej procedury:

1.1. Wejście na stronę Serwisu i kliknięcie przycisku „KUP BILET”;

1.2. Wybór rodzaju oraz ilości biletów;

1.3. Wpisanie danych karty kredytowej (tj. numeru karty, daty ważności karty oraz numeru CVV/CVC;

1.4. Uzupełnienie formularza zawierającego: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

1.5. Kliknięcie przycisku „Akceptuję regulamin i kupuję bilet”.

2. Z chwilą złożenia zamówienia Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje wszelkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Płatności za bilety obsługiwane są za pomocą systemu PayPro SA,60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł za pośrednictwem strony internetowej https://panel.przelewy24.pl/umowa.php.

4. Płatności za bilety należy dokonać niezwłocznie przy złożeniu zamówienia. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Sprzedawcę od pośrednika płatności informacji o wpływie środków na rachunek Sprzedawcy. Wygenerowany Bilet elektroniczny jest przesyłany na wskazany adres e-mail Kupującego przez Sprzedawcę po otrzymaniu informacji o wpływie środków na rachunek Sprzedawcy.

5. Ceny podane na stronie zawierają podatek VAT.

6. Ceny podane na stronie mogą się zmienić w zależności od obecnego kursu Euro ustalonego według NBP.

7. Każdy Kupujący, po dokonaniu płatności, otrzyma na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, bilet w formie PDF, który należy wydrukować we własnym zakresie lub okazać w kasie Wystawy za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

8. W przypadku braku zapłaty za zamówienie, przyjmuje się iż Kupujący odstąpił od umowy oraz Sprzedawca prześle na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zamówieniu informację, iż z nie otrzyma on Biletu elektronicznego.

9. Kupujący odpowiada za bezpieczeństwo biletu. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, jego kopiowanie, zagubienie, utrata, jak również udostępnienie przez Kupującego biletu lub numeru biletu osobom trzecim może uniemożliwić Kupującemu wejście na Wystawę na zakupiony Bilet.

10. Zakupione bilety upoważniają do jednorazowego wstępu na teren Wystawy w wybrany dzień. Bilet jest ważny przez cały dzień, a Kupujący ma możliwość wejścia i wyjścia w dniu określonym na bilecie, przez nieograniczoną ilość razy w ciągu tego dnia.

11. Bilet obejmuje wszystkie atrakcje oprócz Warsztatów Mistrzowskich, które są dodatkowo płatne.

12. Osoby do lat 14 mogą zwiedzać Wystawę wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej, która jest zobligowana do zakupu biletu.

13. Osoba posiadająca kod rabatowy może wykorzystać go, wpisując kod w odpowiednim miejscu w formularzu zakupu.

14. Rabaty udzielone na zakup biletów nie sumują się.

15. Kupujący jest zobowiązany do bezzwłocznego sprawdzenia otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

§7. Odpowiedzialność Usługodawcy i Użytkownika

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:

1.1. Nieprawidłowego bądź niezgodnego z regulaminem korzystania z Serwisu przez Użytkownika;

1.2. Awarii sprzętu Użytkownika;

1.3. Przerwy w działaniu Serwisu spowodowanych siłą wyższą;

1.4. Działań lub zaniechań Użytkowników;

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa i spowodowanie szkody wywołanej ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych informacji.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność z umową przesłanych Kupującemu biletów elektronicznych.

4. Kupujący odpowiedzialny jest za prawidłowy wydruk biletów oraz ich ochronę na swojej skrzynce pocztowej i bezpieczne przechowywanie. Nie jest możliwe wysłanie biletu drugi raz.

§8. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Biletów elektronicznych w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

2. Kupujący może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Do oświadczenia należy dołączyć dowód zakupu.

4. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy:

a) przesłanie oświadczenia pocztą tradycyjną na adres MIREY ROBOTICS SP. Z O. O. ul. Grabskiego, 7a, 53-535 Wrocław (liczy się data stempla pocztowego) albo

b) przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres group.robots@gmail.com (liczy się data wprowadzenia do systemu).

5. Odstąpienie od umowy i zwrot środków możliwy jest tylko dla zamówień, dla których żaden z zakupionych biletów nie został zrealizowany.

6. Po pozytywnym rozpatrzeniu oświadczenia, kwota uiszczona przez Kupującemu zostanie mu zwrócona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jaki użył Kupujący, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia.

7. Zgodnie z art.15zp. ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów lub działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe w przypadku rozwiązania umowy z klientem, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę.

§9. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje świadczonych Usług należy zgłaszać do Usługodawcy.

2. Reklamacje powinny być składane za pomocą formularza reklamacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i kierowane:

a) pocztą tradycyjną na adres: MIREY ROBOTICS SP. Z O. O. ul. Grabskiego, 7a, 53-535 Wrocław (liczy się data stempla pocztowego) albo

b) pocztą elektroniczną na adres group.robots@gmail.com (liczy się data wprowadzenia do systemu).

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane Kupującego/ Użytkownika, datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji, opis przedmiotu reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyna reklamacji leży po stronie operatora płatności. W takim przypadku reklamacja zostanie przekazana operatorowi płatności i rozpatrzona przez niego. Kupujący o decyzji zostanie poinformowany zwrotną wiadomością e-mail.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca może zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia doręczenia kompletnej reklamacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji, w przypadku gdy ustalenie okoliczności mających znaczenie dla rozpatrzenia reklamacji nie będzie możliwe w terminie 14-dniowym. W takim przypadku Usługodawca poinformuje reklamującego o wydłużeniu terminu na rozpatrzenie reklamacji i wskaże przewidywany termin jej rozpatrzenia.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w przypadku gdy będzie ona oczywiście bezzasadna bądź będzie zawierała określenia obraźliwe wobec Usługodawcy.

§10. Dane osobowe

1. Zawierając Umowę Kupujący oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe udostępnione Usługodawcy mogą być przetwarzane przez Usługodawcę w celu świadczenia Usług. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.robo-park.pl/gdansk w zakładce „Polityka przetwarzanie swoich danych osobowych”.

§11. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży internetowej Biletów.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania sprzedaży internetowej Biletów w dowolnej chwili z przyczyn losowych lub technicznych.

3. W trakcie pobytu na Wystawie zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania regulaminów zwiedzania obowiązujących na poszczególnych wystawach. W przypadku złamania zasad tych regulaminów, pracownicy Wystawy mają prawo wyprosić zwiedzającego z terenu danej placówki. W takim wypadku koszty biletu nie zostaną zwrócone.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Serwisie i stanowi integralną część umowy o świadczenie usług.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów obowiązującego prawa.

6. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem z chwilą ich opublikowania w Serwisie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez Użytkownika.

7. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.

8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

10. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr.

FORMULARZ_ZWROTU

FORMULARZ_REKLAMACYJNY